Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ  НА  УЕБСАЙТ  www.jelevherbs.com  СОБСТВЕНОСТ НА „ДИМИТЪР ЖЕЛЕВ“ ЕООД

 

Настоящите Общи условия (“Общи условия”) са в сила между:

„ДИМИТЪР ЖЕЛЕВ“ ЕООД, ЕИК 160119608, седалище и  адрес на управление: гр.Пловдив, п.к. 4023, ж.к.Тракия, бл.2, вх. В, ет. 1, ап. 3, с производствена база обл. Пловдив, общ. Родопи, с. Ягодово, п.к. 4113, Индустриална зона наричано по-долу “Доставчик” от една страна и от друга – лицето, съгласило се с настоящите “Общи условия”, наричано по-долу “Потребител”, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез електронен магазин www.jelevherbs.com.


Общите условия на този сайт представляват предварително установени от Доставчика правила, които Потребителите и посетители на сайта трябва да спазват, ако искат да ползват информацията или услугите, които Доставчикът предлага.

 

С натискането на съответния символ, разположен на уебсайта “Съгласен съм с общите условия”, cе счита че Потребителят се съгласява и приема Общите условия. Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), както и с другите нормативни актове, действащи в Република България. Ако не сте съгласни с тези Общи условия, молим да не продължавате с употребата на сайта www.jelevherbs.com

Oгрaничeниe нa oтгoвoрнoсттa

Сайтът www.jelevherbs.com има информативен характер и няма за цел да оказва влияние на решенията, изборите и действията на потребителя, както и  няма за цел да дава медицински съвети. Преди да започнете каквато и да е програма или хранителен режим, моля, консултирайте се с личния си лекар или друг медицински специалист. jelevherbs.com не поема отговорност за прилагането на съветите, услугите, продуктите или която и да е друга информация от платформата, поместена в сайта. jelevherbs.com не поема отговорност за загубите или вредите, причинени или смятани за причинени директно или индиректно, в следствие от прилагането, интерпретацията и използването на материалите споделяни от платформата. 

I Понятия и дефиниции

За целите на настоящите Общи условия посочените по-долу термини и изрази, използвани в тях, имат следното значение:

“Доставчик” е „ДИМИТЪР ЖЕЛЕВ“ЕООД, собственик на уебсайта www.jelevherbs.com., който служи за виртуална платформа за продажба на стоки. Доставчикът има пълните права едностранно да променя съдържанието на уебсайта, както и начините на достъп до него.

„Потребител” e дееспособно лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия във връзка със          заявяването и закупуването на предлаганите в електронния магазин стоки.

„Електронен магазин” е интернет сайтът www.jelevherbs.com, който служи като виртуална платформа за предлагане на стоки за продажба от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Потребителя.

„Потребителски профил” е част в сайта, която съдържа информация за Потребителя. Тези данни са предоставени доброволно от Потребителя при регистрацията му и се съхраняват от www.jelevherbs.com, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. В своя профил Потребителят може да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, да има достъп до информация за всички свои поръчки за закупуване на стоки от магазина за електронна търговия, да променя паролата си за достъп и др.

„Парола” е избрана от Потребителя комбинация от символи (букви и/или цифри и/или други знаци), която заедно с актуален адрес на електронна поща на Потребителя индивидуализира същия и му предоставя възможността да извършва валидни поръчки за закупуване на предлаганите на www.jelevherbs.com стоки.

„Поръчка” е направената от Потребител заявка към електронния магазин за покупка на една или повече конкретни стоки (артикули). Поръчката се опакова и изпраща по куриер към предварително посочен в поръчката от Потребителя адрес.

„Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество стока или услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.

„Куриер” е търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.

„Случайно събитие” е непредвидено към момента на подаване на поръчката обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението й обективно невъзможно.

 

  1. Условия за ползване на електронния магазин.

Регистрирането в електронния магазин е напълно безплатно и става като се попълни формата за регистрация. При регистрацията Потребителят трябва да посочи e-mail и парола, три имена и адрес за доставка.

Данните на Потребителя – трите имена, област, град, пощенски код, адрес за доставка на стока, адрес за кореспонденция, телефон за връзка, актуален e-mail, които Потребителя доброволно и по собствено желание предоставя при своята регистрация са под закрилата на Закона за защита на личните данни. Тези данни на Потребителя се събират само за целите на търговската дейност, развивана чрез електронния магазин, с оглед извършване на доставка на избраната стока посредством куриер.

Доставчикът съхранява, но  не разпространява и не използва каквато и да е лична информация, събрана в сайта, включително лични данни или списъци с адреси на електронна поща, за цели, различни от посочените в предходния абзац. Всяка информация дадена на сайта ще бъде пазена и няма да бъде ползвана по начин, за който Потребителят не е дал съгласието си.

В настоящия Електронен магазин, се предлагат стоки за закупуване от крайни потребители. Потребителите могат да ползват информацията, публикувана в сайта само за лична употреба с нетърговска цел. Не се позволява съдържанието на сайта да се променя, копира, разпространява, прехвърля или да се манипулира по какъвто и да е било друг начин.

Доставчикът публикува в сайта описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, нейната продажна цена, допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта, както и всякаква друга информация, която Доставчикът е длъжен, съгласно българското законодателство, да предостави своевременно на Потребителя преди закупуването на стоката. Всички цени в сайта са с включен ДДС. Стойността на разходите за доставка не са включени в продажната цена, информация за тях се предоставя при завършване на поръчката.

Доставчикът има право да променя цени, количества, начин за плащане и доставка, както и дизайна и технологията на сайта. Доставчикът има право да спре или изтрие информацията за дадена стока или на дадена категория по своя преценка. Потребителят следва да следи самостоятелно на сайта за направените промени. В случай, че се налага промяна по отношение на направена вече поръчка и промяната засяга съществени параметри по нея като напр. цена, продукт, време за доставка, представител на Доставчика се свързва с Потребителя, за да го уведоми за промяната и да получи информация дали Потребителят желае да закупи стоката при променените условия.

 

III.Права и задължения на Потребителя.

 

Потребителят се задължава:


– да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес за кореспонденция;
– да плати цената на заявената от него стока;
– да заплати разходите по доставката, освен в случаите (ако са изрично предвидени такива), в които разходите за доставка са за сметка на Доставчика;
– да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да прекратява сесията, при която е влязъл в потребителския си профил чрез натискане на виртуалния бутон “изход”;
– да не подава фиктивни или невалидни поръчки или друга невярна информация. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.
– да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени стоки, ред и условия, публикувани в настоящите „Общи условия“ на Електронния магазин, като декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия;
– да спазва българското законодателство и  настоящите Общи условия,
– да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват Електронния магазин;
– да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в магазина и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;

Потребителят има право на:

– достъп в режим онлайн до Електронния магазин, при спазване на условията и изискванията за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън контрола на Доставчика – случаи на непреодолима сила, случайни събития, мрежови проблеми и други;
– достъп и корекция в режим онлайн на предоставените при регистрацията данни;
– да откаже да получи заявената от него за покупка стока при спазване на законовите изисквания /Закона за защита на потребителите/ и разпоредбите на настоящите „Общи условия“;

При неспазване на задълженията на Потребителя, Доставчикът има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Потребителя и трети лица до потребителския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията на Потребителя. В тези случаи Доставчикът има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

  1. Защита на личните данни

Доставчикът е регистриран Администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. За осъществяване на доставка на закупени стоки от Електронния магазин                              „ДИМИТЪР ЖЕЛЕВ“ ЕООД (“Доставчик”) предприема мерки за защита на личните данни на Потребителите, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни. Потребителите се съгласяват, че Доставчикът има право да обработва личните им данни, във връзка с използването на услугите на онлайн магазина. Следните лични данни са необходими за изпълняването на поръчките на Потребителите: име и фамилия, адрес за доставка и фактура, пощенски код, e-mail, телефон за връзка.

С използването на Електронния магазин, Потребителят се съгласява всички лични данни, които предостави на Доставчика, да бъдат обработвани за изброените по-долу цели:

 – за контакт с Потребителя

     – във връзка със спазване на разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните

(GDPR)

      – При получаване на писмена молба от страна на Потребителя, Доставчикът може да му предостави копие от данните, които съхранява

 Настоящата политика е част от Условията за ползване на Електронния магазин и като такава следва да бъде прилагана и тълкувана в съответствие със законите на Република България.

 

V Регистрация.

За да получи правото да извършва валидни поръчки за закупуване на предлаганите в Електронния магазин стоки, Потребителят трябва да попълни електронната регистрационна форма. При попълване на електронната форма за регистрация Потребителят е длъжен да предостави изискуемите и верни данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай че Потребителят предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока по предходната алинея, Доставчикът има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането и достъпа на Потребителя до профила му. Потребителят може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.

С акта на регистрацията си Потребителят изразява съгласие с настоящите „Общи условия“, с което се счита за обвързан с клаузите им. От момента на обвързване на Потребителя с клаузите на настоящите Общи условия възниква възможността същият да извършва валидни поръчки за закупуване на стоките, предлагани в Електронния магазин.

С акта на регистрацията си и приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава съгласие да получава електронна кореспонденция,съобщения относно поръчки на стоки и потвърждения за промяна на неговите данни, както и да получава рекламни съобщения и информация за промоции чрез електронна поща, sms и по всякакъв електронен път.

Потребителят може да се откаже от получаване на  известия на електронната си поща и на мобилния си телефон по всяко време като използва специално направена интернет връзка, или се свърже с Доставчика на посочените  от него електронна поща/телефон с изрично искане за неполучаване на рекламни съобщения и известия.

Доставчикът включва в  известията само рекламна информация отнасяща се до продавани в магазина стоки.

  1. Поръчки.

Потребителят получава достъп до формата за подаване на поръчки за покупка на предлаганите стоки след като влезе в системата.

Начини на поръчване:

За да направи поръчка, Потребителят трябва да се регистрира в системата на Електронния магазин. Регистрираният Потребител може да следи своите поръчки, оставени коментари, желани продукти и други от своя потребителски профил.

Продуктите и услугите, показани в Електронния магазин, представляват оферта за сключване на договор за продажба.

Чрез осъществяване на поръчка в Електронния магазин, Потребителят потвърждава, че се съгласява с формата на комуникация (телефон или e-mail), чрез която Доставчикът осъществява изпълнението на поръчките.

Направена поръчка се счита за приета от Доставчика, когато същият изпрати на Потребителя електронно потвържденине. Потвърждение от Потребителя не се изисква.

Непотвърдена поръчка няма правно обвързващо действие.

Настоящите правила и условия за продажба са на основата на сключения договор.

Предмет на поръчката:

Предмет на поръчката представлява продуктът/продуктите, за които Потребителят е изразил желание да закупи чрез създаване на поръчка в Електронния магазин и потвърдена от Доставчика. Продуктите притежават характеристиките, описани от „ДИМИТЪР ЖЕЛЕВ“ ЕООД в Електронния магазин.

В случай, че продуктът, който е предмет на поръчката, не е в наличност, потребителят се уведомява за това. След което Потребителят заявява желанието си:

* дали Доставчикът да замени липсващ продукт с друг такъв наличен

* дали да изчака за необходимото време продуктът да стане наличен

 Преди клиентът да изпрати поръчка към Доставчика, той трябва да се съгласи с настоящите Общи условия.

Поръчки не се обработват в събота, неделя, както и в дните на официални празници.

Поръчки, направени в неработен ден, се обработвят в първия официален или посочен работен ден след това.

При направена поръчка Доставчикът уведомява Потребителя за поръчката на посочения при регистрацията адрес на електронна поща. Представител на Доставчика предприема действия за осъществяване на контакт с Потребителя с оглед уточняване времето на доставка на заявената стока.

В случай, че поръчаната стока (конкретен вид) не е в наличност, представител на Доставчика уведомява Потребителя. Ако Потребителят не се съгласи поръчката да се отнесе за друга стока (аналогичен вид), поръчката може да бъде анулирана.

Поръчки в Електронния магазин се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

След обработването на поръчката от страна на екипа на Доставчика, се изпраща потвърждение за поръчката. Същата се изпълнява и се изпраща за доставка до Потребителя до 3 работни дни след датата на нейното потвърждение.

Изпълнение на доставките се осъществява от куриерските партньори на Доставчика – СПИДИ и ЕКОНТ.

Поръчки, получени без коректни данни на Потребителя или липсващи такива, се анулират, ако Доставчикът не получи коректните данни до 48 часа след постъпването на поръчката. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката, същата се счита за невалидна и за Доставчика не възниква задължение за нейното изпълнение.

При несъответствие между получените и поръчаните продукти или възникване на неточност пo вина на Доставчика, същият поема разходите по последващо връщане и замяна на несъответстващите продукти. При невъзможност за доставка по вина на Потребителя (не се намира на посочения адрес или е дал некоректен адрес, или не отговаря на обажданията на доставчика, или по друга причина), поръчката се  връща при Доставчика за сметка на Потребителя.

VII. Доставка и плащане

След като в сайта постъпи поръчка от Потребител, автоматизираната система на електронния магазин уведомява Потребителя със съобщение на електронната му поща за успешно приетата поръчка.

Всяка поръчка на продукт или услуга през системата е свързана със задължение за плащане по избран от Потребителя начин на плащане. В процеса на поръчка, Потребителят има възможност да види детайлна информация за продуктите, които купува, избрания начин на доставка и начин на плащане. За всяка поръчка Потребителят получава потвърждение по електронна поща. Състоянието на текущата, както и на предишни поръчки, може да бъде проследено от потребителския профил.

Доставката на поръчана стока не се извършва в неделя и в дни на официални празници.

Заявената за покупка стока се доставя с подходящи съобразно вида й опаковка и транспорт на посочения от Потребителя адрес за доставка.

Доставката се извършва до точно посочен от Потребителя адрес (независимо дали жилищен или служебен) или до офис на използваната куриерска фирма в съответното населено място.

Ако Потребителят не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес в посочения срок или не отиде до посочения офис на съответната куриерска фирма да получи в срок стоката, ако е избрал тази опция, Доставчикът се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка.

Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Начини на плащане:

-с наложен платеж при получаване с доставка от куриерска фирма

-чрез банков превод в лева, по сметка на Доставчика

Необходимите данни за попълване на фактура и за плащане чрез банков превод, се предават между Потребителя и Доставчика, на  e-mail: dimitarjelev_eood@abv.bg  или на тел: +359895 684990, само след потвърдена поръчка от страна на Потребителя, заявена със съответния начин  на  плащане.

Доставка на стоки, платени по банков път се извършва до 3 работни дни след получено потвърждение за направено плащане.

За всяка поръчана стока Потребителят трябва да заплати цената, която е обявена в електронния магазин към момента на поръчката.

Всички цени са в български лева (BGN), с включен ДДС. Указаните цени на отделните стоки са за съответния брой и не включват разходите за доставка. 

Потребителят се задължава да заплати продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка.

VIII. Прaвo нa oткaз oт дoгoвoрa.

Пoтрeбитeлят имa прaвo дa сe oткaжe oт дoгoвoрa зa прoдaжбa oт рaзстoяниe, бeз дa пoсoчвa причини зa тoвa.  Срoкът зa упрaжнявaнe прaвoтo нa oткaз e 14 дни считaнo oт дaтaтa нa дoстaвкa, кoeтo oзнaчaвa дaтaтa, нa кoятo стe приeли прoдуктa. Зa дa упрaжни прaвoтo си нa oткaз, пoтрeбитeлят трябвa дa увeдoми Дoстaвчикa зa рeшeниeтo си, като използва посочения по-долу формуляр, пoсoчвaйки имe и aдрeс зa кoрeспoндeнция, тeлeфoнeн нoмeр и e-mail aдрeс. Пoтрeбитeлят мoжe дa пoдaдe пo eлeктрoнeн път зaявлeниe зa oткaз нa e-mail: dimitarjelev_eood@abv.bg, кaтo в случaй, чe изпoлзвa тaзи възмoжнoст, oнлaйн Дoстaвчикът  изпрaща своевременно съoбщeниe зa пoтвърждeниe нa пoлученото заявление за oткaз.  

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До „ ДИМИТЪР ЖЕЛЕВ “ ЕООД

гр.Пловдив, ж.к.Тракия, бл.2, вх. В, ет. 1, ап. 3, ЕИК 160119608

От………………………………………………../Име, фамилия на потребителя/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения между нас договор за покупка на следните стоки/услуги:

…………………………………………………. ………………………………/описание на продукта/

Стоката е поръчана на ………………….

Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/

………………………………………………………………………../Име, фамилия на потребителя/

IBAN ………………………………………………………../Банкова сметка на потребителя за възстановяване на суми/

Гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/

……………….                                                                             …………………………….

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/

В случaй, чe пoтрeбитeлят сe oткaжe oт стоката, Дoстaвчикът щe възстaнoви всички плaщaния, кoитo e пoлучил, с изключeниe рaзхoдитe зa дoстaвкa и зa връщaнe нa стoкaтa. Oнлaйн Дoстaвчикът извършвa възстaнoвявaнeтo сaмo пo бaнкoвa  смeткa, посочена от Потребителя, в срoк oт 14 дни слeд дeня, в кoйтo Пoтрeбитeлят e върнaл прoдуктa нa Дoстaвчикa.  Разходите по връщане на продукта от Потребителя към Доставчика са за сметка на Потребителя.                                       

Стoкaтa слeдвa дa бъдe върнaтa в oригинaлнa oпaкoвкa в нeйнaтa цялoст, пълнa oкoмплeктoвкa с придружaвaщaтa я дoкумeнтaция като наличие на приложена касова бележка/бележка издадена от куриера за закупуването на стоката, стоката да бъде без следи от употреба и бeз уврeждaния или замърсявания. Моля, запазете цялостта на продуктите. Вие сами ще трябва да организирате и да заплатите куриерската услуга. Ние ще огледаме продуктите в срок от 14 дни след получаването им и ако сте ги върнали в търговския вид, в който сте ги получили ще възстановим парите ви. При упрaжнявaнe прaвoтo нa oткaз, Пoтрeбитeлят слeдвa дa пoeмe трaнспoртнитe рaзхoди пo връщaнe нa стoкaтa нa Дoстaвчикa.

Дoстaвчикът имa прaвo дa oтлoжи възстaнoвявaнeтo нa плaщaниятa дo пoлучaвaнe нa стoкитe oбрaтнo или дoкaтo нe бъдaт прeдстaвeни дoкaзaтeлствa, чe стoкaтa e изпрaтeнa oбрaтнo, в зaвисимoст oт тoвa кoe oт двeтe събития e нaстъпилo пo-рaнo.

Нeсъoтвeтствия нa стoкитe и рeклaмaции.

При нeсъoтвeтствиe нa пoлучeнитe стoки с пoръчaнитe, Дoстaвчикът зaмeня прoдуктитe зa свoя смeткa бeз дoпълнитeлни тaкси зa Пoтрeбитeля. В случaй нa липсвaщи стoки, кoнстaтирaни oт Пoтрeбитeля при пoлучaвaнe нa пoръчкaтa, Дoстaвчикът мoжe дa прeдлoжи aлтeрнaтивни прoдукти нa същaтa стoйнoст. Aкo Пoтрeбитeлят oткaжe зaмянa нa прoдуктитe, Дoстaвчикът възстaнoвявa съoтвeтнaтa сумa по банкова сметка, посочена от Потребителя.

В случай на нарушена цялост на продукта в следствие на куриерска небрежност и транспорт, Потребителят може да снима незабавно проблема и да подаде оплакване към куриерската фирма.

Доставчикът не заменя стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.

При нaличиe нa фабричен дефект oтнoснo зaкупeн прoдукт, мoжe дa сe свържeтe с нaш прeдстaвитeл нa тeлeфoн: +359 895684990 или имейл dimitarjelev_eood@abv.bg. При кoнстaтaция нa дeфeктeн прoдукт, Дoстaвчикът сe aнгaжирa тoй дa бъдe пoдмeнeн с нoв кaтo трaнспoртнитe и други рaзхoди пo пoлучaвaнe и връщaнe нa стoкaтa сa зa смeткa нa Дoстaвчикa, oсвeн в случaи, в кoитo имa нaрушeниe във външния вид нa стoкaтa, възникнaли при трaнспoртa. В тaкивa случaи сe oбърнeтe към куриeрa зa прoтoкoл зa уврeдeнaтa прaткa.

Правата на потребителите са защитени и всички спорове се решават с помощта на КЗП : https://www.kzp.bg/

  1. Отговорност

Доставчикът не носи каквато и да е отговорност пред трети лица, ако такова лице сметне, че публикувана на електронния магазин информация нарушава нечии авторски права или други права на интелектуалната собственост, доколкото на сайта на електронния магазин се публикуват снимки на продукти, изработени от Доставчика, съотвено снимковият материал е направен по поръчка на Доставчика.

Доставчикът не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на поръчките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет.

Доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в магазина и в потребителския профил електронни препратки, Доставчикът не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, намиращи се на тези Интернет страници и ресурси. Доставчикът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание.

  1. Копиране на информация

Цялата информация, публикувана в настоящият сайт е собственост на Доставчика, в т.ч. снимки и описания на артикули.

Забранява се копирането на текстове от Електронния магазин и поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини без изричното писмено съгласие на Доставчика.

  1. Заключителни разпоредби

Потребителят може по всяко време да поиска заличаване на профила си. В този случай заличаването се извършва само след изпълнението на всички валидно подадени поръчки и съответно заплащане на дължимите цена и разходи за доставка.

Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, платени обезщетения, деловодни разноски, настъпили вследствие на предявени искове от трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията на Потребителя, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави и/или Интернет етиката. Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от отношенията между страните, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния Български съд.

Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Потребителя и Доставчика, възникнали с валидно подадена  поръчка за покупка на стока, преди съответните промени да бъдат публикувани на сайта. Актуалният текст на Общите условия може да бъде намерен винаги на настоящия сайт. За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

КОНТАКТИ